Jamstvo i uvjeti kupnje

Za proizvod koji je upisan u jamčevnom listu, proizvođač daje slijedeći jamčevni rok:

  • 2 godine

Reklamacija se priznaje uz predočenje računa. Proizvođač jamči da će proizvod tijekom jamčevnog roka funkcionirati bez greške, pod uvjetom da kupac rukuje proizvodom u skladu s uputstvom za uporabu. Proizvod je namijenjen uobičajenoj uporabi i opterećenjima koje takva upotreba podrazumijeva. Jamčimo da su deklarirane kvalitete u skladu s propisanim uvjetima za svaku vrstu proizvoda. Proizvođač jamči da će u jamčevnom roku snositi sve troškove vezane uz otklanjanje nedostataka proizvoda. Sve troškove vezane uz transport također snosi proizvođač. Rok za popravak grešaka i nedostatka na proizvodu iznosi najviše 45 dana, računajući od dana prijema reklamacije. Jamčevni uvjeti neće se primjenjivati ukoliko se proizvod ošteti u transportu kupca, nepažljivim rukovanjem ili uslijed nestručnog popravka. Svaka neopravdana reklamacija povlači naknadu svih eventualnih troškova koji padaju na teret kupca. Prijavu reklamacije treba obaviti preko prodavaonice u kojoj je roba kupljena. Proizvod se ne može vratiti uvozniku, a da se prethodno ne dobije suglasnost uvoznika za povrat. Detaljnije upute o podnošenju reklamacija možete pronaći na ovom linku.

Za asortiman namještaja, podnica i kreveta, proizvođač osigurava u roku 5 godina od dana kupnje proizvoda, servis istog i opskrbu rezervnim dijelovima nužnim za njegovu upotrebu. Ovlašteni servis za namještaj vrši: HILDING ANDERS d.o.o., Kralja Zvonimira 38, 40323 Prelog.

  • Standardno odstupanje na dimenzije u nazivu podnice iznosi -2,5 cm po dužini i -1 cm po širini.
  • Pjena kao materijal podložna je promjeni boje (pojava žutila) koja se događa zbog kontakta sa zrakom, svijetlošću ili toplinom. Promjena boje pjene ni na koji način ne umanjuje kvalitetu madraca.

Uvjeti poslovanja u internetskoj trgovini

Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja ima poslovnu sposobnost te izvrši narudžbu preko mrežne trgovine www.perfecta.hr. Odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i/ili naručivanja proizvoda snosi Kupac.

Uvjeti poslovanja internetske trgovine www.perfecta.hr sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, (ZZP) te zajedno s podacima objavljenim na Internet stranici www.perfecta.hr predstavljaju predugovornu obavijest u smislu Članka 57. ZZP. Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje uvjeta poslovanja. Hilding Anders d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.

Povrati i raskid ugovora

Prema Zakonu o zaštiti potrošača kupac ima pravo na povrat proizvoda 14 dana bez navođenja razloga za to. 

VAŽNO: VRIJEDI SAMO ZA KUPOVINU PREKO WEB SHOPA!

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.  Trgovac je dužan bez odgađanja, dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete skinuti ovdje.

Svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. Potrošač nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora.

Trgovac je obvezan najkasnije u roku od 14 dana, od dana kada je zaprimio obavijest o jednostranom raskidu, vratiti potrošaču sve što je potrošač platio na temelju ugovora. Ovo vrijedi tek nakon što trgovcu roba bude vraćena, odnosno nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu.

Potrošač je obvezan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio trgovca o jednostranom raskidu ugovora. Nekorištenu robu (dokaz o nekorištenosti je da roba nije otpakirana) potrošač je dužan vratiti u roku od 14 dana nakon što je trgovaca obaviješten o odustajanju. Potrošač je obvezan snositi izravne troškove povrata robe te je obvezan odgovarati za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje njezine prirode, obilježja i funkcionalnosti (osim ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora)

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora odnosi se na robu koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču. Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora odnosi se na zapečaćenu robu koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave. (Zakon o zaštiti potrošača Članak 79., točka 3, 5)

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti na Hilding Anders  d.o.o., Kralja Zvonimira 38, 40323 Prelog, na info broj 040/650-000 ili mail adresu reklamacije@perfecta.hr  radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane Hilding Anders d.o.o. 

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete skinuti ovdje.

Povrat novca ili zamjena madraca neće biti moguća ako je madrac oštećen nepravilnom upotrebom ili držanjem madraca u neprimjerenim uvjetima (npr. vlažni prostor). Potpuno neoštećene madrace potrebno je dostaviti na adresu: Hilding Anders d.o.o., Kralja Zvonimira 38, 40321 Prelog. Izravne troškove povrata, kupac snosi sam.

Kako biste ispunili uvjete za povrat, potrebno je da navedeni artikl vratite u istom stanju u kojem ste isti zaprimili: u originalnom pakiranju (kutija ili folija) te da pripremite odgovarajući paket (u papir ili foliju) prije predaje kurirskoj službi. Povrat novca bit će izvršen tek nakon što nam madrac bude vraćen i to na isti način na koji ste izvršili uplatu.

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Trgovac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ukoliko su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako trgovac ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Kupac je obvezan obavijestiti trgovca o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Trgovac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari.

Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti trgovcu, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka trgovac sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima može imati jednu od sljedećih obveza:

  1. uklanjanje nedostatka
  2. predaja druge stvari bez nedostatka,
  3. sniženje cijene,
  4. raskid ugovora.

U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, trgovac ne snosi odgovornost.

Rješavanje sporova vezanih uz internetsku kupovinu

Uredbom 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova, sporove vezane uz internetsku kupovinu moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj je moguće pristupiti ovdje.